ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Sportkontroll Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. L. ép. fszt.

I. Az Általános Szerződési Feltételek fogalma; alanyi és tárgyi hatály
II. Általános információk
III. A Sportkontroll Kft. egészségügyi szolgáltatásai
IV. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételei
V. Díjszabás és fizetési feltételek
VI. Panaszok kezelése; jogérvényesítés
VII. Adatvédelmi szabályok
VIII. Egyéb

2017. szeptember 1.

I. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fogalma; alanyi és tárgyi hatály

1. Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Sportkontroll Kft. (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11., a továbbiakban: Sportkontroll) által folytatott egyéb humán-egészségügyi ellátásra, általános járóbeteg-ellátásra, valamint az ennek kapcsán létrejött jogügyletekre terjed ki.

2. Az ÁSZF tartalmazza a fent említett jogügyletekben érintett felek (a Sportkontroll és a Páciens) lényeges jogait és kötelezettségeit. Ezen jogügyletekben egyébiránt – ide értve az ÁSZF által nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdéseket is – a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, ezek közül is elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbiak tekintendők irányadónak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.),
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eatv.),
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet,
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.

Az érintett felek jogviszonyára irányadóak továbbá az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggésben kialakult általános és egyedi szakmai előírások és irányelvek, valamint a Sportkontroll által saját tevékenységével összefüggésben alkalmazott szakmai protokollok.

3. A Sportkontroll saját tevékenységének speciális jellegére és minőségbiztosítási szempontokra tekintettel, továbbá a későbbi jogviták megelőzése és lehetőség szerinti elkerülése érdekében úgy határozott, hogy a fentiekben körülírt szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyokra irányadó általános szabályokat előzetesen, a Páciensek számára is megismerhető és előre hozzáférhető formában összeállítja és közzéteszi.

4. A jelen ÁSZF alanyi hatálya kiterjed az Sportkontroll mindazon ügyfeleire, pácienseire, akikkel az Sportkontroll és/vagy az általa foglalkoztatott munkatársak az Sportkontroll egészségügyi szolgáltatásaival összefüggésben kapcsolatba (jogviszonyba) kerülnek.

5. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed az Sportkontroll által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatásokra, illetőleg az ezen szolgáltatások nyújtása kapcsán létrejött jogviszonyokra.

II. Általános információk

1. A jelen ÁSZF alkalmazójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: Sportkontroll Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely (postacím): 1124 Budapest Apor Vilmos tér 11. (Hegyvidék Bevásárlóközpont)  I.emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-182946 (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 24797805-2-43
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-78201518 (Erste Bank)
E-mail cím: info@sportkontroll.hu

2. A Sportkontroll kijelenti, hogy rendelkezik az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások szakszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel, ide értve a szolgáltatások teljesítésébe bevont szakemberek megfelelő szakmai képesítésének meglétét, valamint a tevékenység folytatásához szükséges felelősségbiztosítás megszakításmentes fenntartását is.

3. A Páciensek tudomásul veszik és előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Sportkontroll az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésébe saját belátása szerint kiválasztott harmadik személyeket vonjon be, és ezen harmadik személyek szolgáltatásait ún. közvetített szolgáltatásként nyújtsa a Páciensek számára.

III. A Sportkontroll Kft. egészségügyi szolgáltatásai

1. A Sportkontroll 2017-ben alakult; főtevékenysége egyéb humán-egészségügyi ellátás (egyéni diétás tanácsadás, diétás kontroll, étrendtervezés, laborvizsgálat, ultrahang diagnosztika). Általános járóbeteg-ellátás keretén belül belgyógyászati konzultációt és belgyógyászati kontrollt végez. A Sportkontroll az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (OEP) nem szerződéses partnere.

2. A Sportkontroll kifejezetten és kizárólag ún. magán-egészségügyi szolgáltatást nyújt, amelyhez társadalombiztosítási finanszírozás nem kapcsolódik. Fentiekre tekintettel a Páciensek a Sportkontroll szolgáltatásaival összefüggésben társadalombiztosítási támogatást semmilyen formában és mértékben nem jogosultak igénybe venni.

3. A Sportkontroll a Páciensek erre irányuló igénye esetén, online felületen keresztül ún. online dietetikai és orvosi konzultációval kapcsolatos szolgáltatásokat (a továbbiakban: távkonzultáció) és receptigényléssel kapcsolatos szolgáltatást is nyújt a Páciensek részére, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

4. A távkonzultáció azon Páciensek számára érhető el, akik valamely, a saját érdekkörükben felmerülő indokból (pl.: tartózkodási helyükre, fizikai állapotukra stb. tekintettel) a Sportkontroll által üzemeltetett rendelőben személyesen megjelenni nem tudnak; vagy a soron következő konzultáció jellegéből adódóan, a szakember előzetes megítélése szerint, nincs szükség személyes megjelenésre. A Sportkontroll távkonzultációs lehetőséget csak azon Páciensek számára biztosít, akikkel szakértői személyesen is találkoztak már. A távkonzultáció nem váltja ki az előjegyzett/előírt személyes konzultációt, csak egy meghatározott kérdéskörre korlátozódik. Azonos feltételek szerint lehetőség nyílik a Páciensek számára vény ellenében kapható gyógyszerek felíratására (a továbbiakban: receptigénylés) is, amennyiben egy éven belül jártak a Sportkontroll szakértő orvosánál.

Az Sportkontroll a Páciensek erre irányuló igénye esetén Skype rendszeren keresztül is nyújt távkonzultációval kapcsolatos szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

A távkonzultációt és receptigénylést igénybe vevő Páciensek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat – figyelemmel azok egyedi és kivételes jellegére – a Sportkontroll a jelen ÁSZF-ben meghatározott megkötésekkel és feltételekkel biztosítja, ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint vállal felelősséget.

5. A Sportkontroll által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben további információk a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán (https://sportkontroll.hu/) érhetőek el.

IV. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételei

1. A Sportkontroll egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele valamennyi esetben önkéntes alapon, a Páciens önkéntes elhatározásán alapszik. A Páciens a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását, valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek tudomásulvételét a jogviszony létrejöttét megelőzően elé tárt dokumentumok, mint például a Beleegyező nyilatkozat aláírásával, valamint a szolgáltatás igénybevételével megerősíti. Távkonzultáció és receptigénylés esetén a Páciens a jelen ÁSZF online úton történő elfogadásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével erősíti meg a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását.

2. A Páciensek a Sportkontroll egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére az alábbi módon és elérhetőségeken keresztül jelentkezhetnek be:

2.1. Online felületen (a https://sportkontroll.hu/ internetes címen keresztül):

 • egyéni diétás tanácsadás
 • diétás kontroll
 • étrendtervezés
 • belgyógyászati konzultáció
 • belgyógyászati kontroll
 • laborvizsgálat
 • ultrahang diagnosztika
 • távkonzultáció
 • receptigénylés

A Sportkontroll az online felületen leadott bejelentkezéseket munkaidőben (8 és 17 óra között) dolgozza fel, amelyről a foglalást követően 1 munkanapon belül, a sikeres feldolgozás után a megadott e-mail címre, e-mail üzenetben megerősítést küld a Páciensnek. A sikeres előjegyzést visszaigazoló e-mailben a Páciens részletes tájékoztatást kap a vizsgálatokról, árakról, a fizetés módjáról és egyéb részletekről. Belgyógyászati konzultáció választásakor az élsportolók, valamint a csomag ellátást választók előnyt élveznek: velük e-mailben, az info@sportkontroll.hu címen keresztül történik az időpont-egyeztetés, annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül sor kerülhessen a szolgáltatás igénybevételére.

A távkonzultációval és receptigényléssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére ugyanakkor az érintett szakemberek foglaltságának függvényében, ahhoz igazodóan van lehetőség; a befizetés igazolását követő 2+7 munkanapon belül.

2.2.  Személyesen, a Sportkontroll székhelyén, a Sportkontroll recepcióján (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11., Hegyvidék Bevásárlóközpont) vagy e-mailben, az info@sportkontroll.hu címen:

 • egyéni diétás tanácsadás
 • diétás kontroll
 • étrendtervezés
 • belgyógyászati konzultáció
 • ultrahangos diagnosztika

3. A Pácienseknek a lefoglalt időpontok lemondására, módosítására e-mailben van lehetőségük, az info@sportkontroll.hu címen, legkésőbb a lefoglalt időpontot 4 órával megelőzően.

Amennyiben a lemondás közlésére ezt követően kerül sor, a Páciens 4.000 .- Ft összeget, (lemondási díjat) köteles – a határidőn túli lemondásra tekintettel – a Sportkontroll részére fizetni. Ennek megfizetésére valamely szolgáltatás következő alkalommal történő igénybevételekor kerül sor.

A Páciensek a fentiekkel összefüggésben tudomásul veszik, hogy a Sportkontroll az általuk lefoglalt időpontokra előre leköti saját kapacitásait, és szakembereinek, valamint rendelőinek foglaltságát a Páciensek által lefoglalt időpontokhoz igazítja. A fentiekre tekintettel a Sportkontrollnak nincs lehetősége arra, hogy a Páciens által lefoglalt, ám határidőn túl lemondott időpontokra újabb Páciensek foglalásait visszaigazolja. A lemondási díj a Sportkontroll oldalán ily módon felmerülő bevételkiesést hivatott – legalább részben – kompenzálni.

4. A Páciensek a Sportkontroll egyes egészségügyi szolgáltatásait az alábbi címeken, illetve elérhetőségeken vehetik igénybe:

 • 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11. (Hegyvidék Bevásárlóközpont I.emelet)
 • távkonzultáció és receptigénylés esetén az erre fenntartott online felületen

5. A Páciensek kötelesek a jogviszony létrejöttével egyidejűleg, még a szolgáltatások teljesítésének megkezdését megelőzően, minden releváns részletre kiterjedően tájékoztatni a Sportkontrollt, illetőleg a Sportkontroll részéről eljáró személyeket (pl.: kezelőorvosokat) valamennyi, a Sportkontroll egészségügyi szolgáltatása és a gyógykezelés szempontjából releváns körülményről, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a korábbi betegségeikre, gyógykezeléseikre, valamint egészségi állapotukra vonatkozó információkat.

A Skype rendszeren keresztüli távkonzultáció igénybevételének a fentieken túl feltételét képezi az is, hogy kommunikáció során mindvégig biztosított legyen a szakember és a Páciens közötti kép- és hangkapcsolat.

A fentiekben részletezett tájékoztatási/iratbeküldési kötelezettség elmulasztásából, valamint az távkonzultációhoz szükséges egyéb feltételek (pl.: kép- és hangkapcsolat) hiányából fakadó jogkövetkezményekért az Sportkontroll semmilyen felelősséget nem vállal. A mulasztásból fakadó jogkövetkezményeket a Páciens köteles viselni.

Abban az esetben, ha a Páciens a fentiek szerinti tájékoztatási/iratbeküldési kötelezettségének nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, továbbá akkor a Sportkontroll jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését mindaddig megtagadni vagy felfüggeszteni, amíg a Páciens saját kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesíti, illetőleg amíg a szükséges feltételek maradéktalanul nem állnak rendelkezésre.

A Páciensek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Sportkontroll ebben az esetben mégis teljesíti saját szolgáltatásait a Páciens felé, ezt kizárólag azzal a feltétellel teszi, hogy az érintett szolgáltatással összefüggésben semmilyen felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a Sportkontroll részéről eljáró szakembernek nem állnak rendelkezésére mindazon információk, amelyek a felelős és személyre szabott tanácsadáshoz elengedhetetlenek. Fentiekre tekintettel ilyen esetekben a szolgáltatás kockázatait és minden egyéb jogkövetkezményét a Páciensnek kell viselnie.

6. A Páciensek kötelesek az általuk lefoglalt időpontban az általuk kiválasztott szolgáltatások igénybevétele céljából, az arra alkalmas fizikai és pszichés állapotban megjelenni és a szolgáltatások igénybevételére jelentkezni. Kötelesek továbbá az általános viselkedési normákat, a Sportkontroll részéről eljáró személyek (különösen a kezelőorvos) utasításait, valamint a Sportkontroll által közzétett vagy előre közölt egyéb feltételeket maradéktalanul betartani.

Abban az esetben, ha a Páciens a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Sportkontroll jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését mindaddig megtagadni vagy felfüggeszteni, amíg a Páciens saját kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesíti.

Amennyiben a Páciens fenti kötelezettségeinek elmulasztása okán a szolgáltatások teljesítése lehetetlenné válik, a Sportkontroll jogosult a szolgáltatások kapcsán a felek között létrejött szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Páciens a jelen ÁSZF IV.3. pontjában részletezett díjazást (lemondási díjat) köteles a Sportkontroll részére megfizetni.

7. A Páciensek tudomásul veszik, hogy a Sportkontrollt – szolgáltatásainak magán-egészségügyi jellegéből fakadóan – ellátási kötelezettség nem terheli. Ennek folytán a Sportkontroll bármikor jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését megtagadni vagy azok folytatását felfüggeszteni.

Abban az esetben, ha a szolgáltatások teljes körű teljesítését megelőzően a Páciens az elvégzett szolgáltatásokra eső arányos díjazásnál magasabb összegű díjazást teljesített, a Sportkontroll köteles a különbözeti összeget haladéktalanul visszatéríteni a Páciensnek.

V. Díjszabás és fizetési feltételek

1. A Sportkontroll által nyújtott egészségügyi szolgáltatások mindenkor hatályos (aktuális) díjjegyzéke a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán, a https://sportkontroll.hu/ címen érhető el.

Egyedi árak esetleges alkalmazása esetén a Sportkontroll munkatársai megfelelő időben, előzetesen tájékoztatják a Pácienseket az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatások díjazásáról.

2. A Sportkontroll által nyújtott egészségügyi szolgáltatások, személyes konzultációk, illetve laborvizsgálatok díját a Páciensek a helyszínen, készpénzben vagy bankkártyával tudják kiegyenlíteni. A Páciens kérésére lehetőség nyílik Egészségpénztári számla kiállítására is. A távkonzultáció, receptigénylés, csomagok fizetése banki átutalással történik. A Hegyvidék Kártya tulajdonosok 5 % kedvezményre jogosultak a laborvizsgálat és UH diagnosztika árakból. Halasztott fizetésre vagy részletfizetésre nincs lehetőség.

3. A távkonzultáció és receptigénylés esetén a Sportkontroll a szolgáltatás igénybevételére történő bejelentkezést követően, legkésőbb a második munkanapon átutalásos számlát állít ki, melyet a kiegyenlítésére vonatkozó részletes tájékoztatással együtt megküld a Páciens által megadott e-mail címre. A teljesítés megkezdésére az előírásnak megfelelő átutalás és a befizetés igazolását bizonyító képernyőfotó beérkezését követően kerül sor.

4. A Sportkontroll fenntartja a jogát az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások díjának jövőbeni egyoldalú módosítására. Ezen módosítások alkalmával ugyanakkor a hatályos díjtáblázat a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán (az V.1. pontban megjelölt címen) közzétételre kerül.

VI. Panaszok kezelése; jogérvényesítés

1. A Sportkontroll által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő panaszokat a Páciensek a II.1. pontban feltüntetett elérhetőségeken (postacím, e-mail cím) jogosultak bejelenteni.

2. A Páciens a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait az észleléstől számított lehető legrövidebb időn belül köteles a Sportkontroll felé bejelenteni. A panaszok késedelmes bejelentéséből fakadó jogkövetkezményekért a Pácienst terheli a felelősség.

3. A panaszokkal kapcsolatos jogok érvényesítésére a Páciens, valamint – amennyiben a Páciens az igényérvényesítésben akadályoztatva van – az általa erre írásban (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban) felhatalmazott személy jogosult. Az igényérvényesítésnek feltételét képezi, hogy a Páciens az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokról szóló számlát a Sportkontroll felé bemutassa.

4. A Sportkontroll munkatársai a Páciens által bejelentett panaszra lehetőség szerint rövid úton választ adnak, indokolt esetben pedig a lehető legrövidebb időn belül megteszik a felmerült problémák elhárításához szükséges intézkedéseket. A bejelentett panaszokra a Sportkontroll 8 (nyolc) napon belül írásban is választ ad, amelyet a Páciens által előre megadott e-mail címre, ennek hiányában pedig a Páciens által megadott postacímre juttat el.

VII. Adatvédelmi szabályok

1. A Sportkontroll az általa végzett tevékenységhez kapcsolódó adatkezeléssel összefüggésben önálló belső adatvédelmi eljárásrendet (adatvédelmi szabályzatot) alakított ki, amelynek hatályos szövegét az általa üzemeltetett https://sportkontroll.hu címen elérhető internetes oldalon közzétette/nyilvánosságra hozta, így az bárki számára teljes egészében hozzáférhető.

2. A belső adatvédelmi eljárásrend hatályos szövege az alábbi internetes címen érhető el: https://sportkontroll.hu/aszf/

3. A Páciensek a fentieken túl a jogviszony létrejöttével egyidejűleg külön okiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot tesznek, amelynek hatályos szövege az alábbi internetes címen érhető el: https://sportkontroll.hu/aszf/

4. A Sportkontroll fenntartja a jogát a belső adatvédelmi eljárásrend (adatvédelmi szabályzat), valamint a hozzájáruló nyilatkozat jövőbeni egyoldalú módosítására. Ezen módosítások alkalmával ugyanakkor az adatvédelmi szabályzat és a hozzájáruló nyilatkozat hatályos szövege a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán (https://sportkontroll.hu) közzétételre kerül.

VIII. Egyéb

1. Jelen ÁSZF 2017. szeptember 1. napján lép hatályba, s az I. pontban meghatározott alanyi és tárgyi körre nézve a jövőben kötelezően alkalmazandó.

2. A Sportkontroll által eseti jelleggel megszervezett programokra vonatkozó általános szerződési feltételek – amennyiben a Sportkontroll ilyen általános szerződési feltételek alkalmazása mellett határoz – a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán (https://sportkontroll.hu) valamennyi alkalommal előzetesen közzétételre kerülnek.

3. A Sportkontroll fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatályba lépéskor a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán (https://sportkontroll.hu) közzétételre kerül.

Kelt Budapesten, 2018. augusztus 31. napján